แบบทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้สมัครงานตำแหน่งกราฟิกดีไซน์

Graphic Design Test

(เป็นการประเมินความรู้เบื้องต้นเท่านั้น)